Brusselse praktijkvoorbeelden

Wil je graag de meertaligheid in jouw klas of op jouw school aanpakken? Zoek je nog hoe je de theorie naar de praktijk kunt vertalen? Vind hier activiteitenfiches met concrete ideeën. 

Zo doen zij het

In Brusselse scholen krijgt meertaligheid op diverse manieren een plek, gaande van eenmalige acties over projectweken tot structurele ingrepen in het lessenrooster. En alles daartussen.

Hier staan praktijkvoorbeelden die tonen hoe verschillende Brusselse scholen omgaan met meertaligheid. Bij 'Hoe leer je een taal?' en 'Wie zijn mijn leerlingen?' vind je ook praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren, probeer verschillende acties of methoden uit en ervaar wat voor jouw klas of school werkt. 

Wil jij ook een goed voorbeeld in de kijker plaatsen? Geef het door aan de onderwijsondersteuner op jouw school of contacteer het Onderwijscentrum Brussel. 

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

CRADLE-project (GO! Basisschool Campus Unesco)

De Unescoschool zet sterk in op meertaligheid en dat is zichtbaar in het talenbeleid. Er zijn duidelijke afspraken rond het taalgebruik in de klas en op de speelplaats. Daarnaast werkte de school een helder beleid uit voor de anderstalige nieuwkomers. De school is bovendien een STIMOB-school. Meertaligheid wordt hier dus als een kans gezien.

De Unescoschool stapte in het schooljaar 2017-2018 in het CRADLE-project, samen met partnerscholen in Bulgarije, Denemarken en Griekenland. De deelnemers kregen een opleiding en werkten nadien in hun eigen scholen concrete projecten uit op leerlingniveau.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

STIMOB (GO! Atheneum Etterbeek Basisonderwijs)

GO! Basisschool Atheneum Etterbeek creëert voor de leerlingen kansen om in hun latere studies, beroepsleven en privéleven het beste uit zichzelf te halen. De school gebruikt meertaligheid als een belangrijke steiger.

Vanuit dit idee organiseert de school sinds een tiental jaren STIMOB lessen voor het leergebied Frans vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar. Deze vorm van meertalig onderwijs sluit aan bij de Europese CLIL- methodologie en steunt op 5 principes.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

CLIL (GO! Atheneum Comenius Secundair Onderwijs)

Vanuit de visie ‘elk vak is een CLIL-vak’ besteedt elke leerkracht aandacht aan de vakinhoud én aan de taalverwerving. De school biedt CLIL-vakken aan. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor geschiedenis in het Frans. Daarnaast beschouwen de leerkrachten ook de vakken die in het Nederlands gegeven worden als een CLIL-vak. Op die manier verlagen ze de talige drempels voor de niet-Nederlandstalige leerlingen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

CLIL (Meertalig Atheneum Woluwe Secundair Onderwijs)

Tijdens de CLIL-uren onderwijzen de leerkrachten niet-taalvakken in een vreemde taal. Elk leerjaar krijgt enkele vakken in een andere taal. Bijvoorbeeld: de eerste graad krijgt aardrijkskunde in het Frans, de tweede graad krijgt practica chemie in het Engels, etc. Die aandacht voor taal geldt niet enkel voor de CLIL-lessen. Ook in de Nederlandstalige lessen ligt de nadruk op taal.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

 

Terug naar boven

Werkgroep meertaligheid (Maria-Assumptalyceum)

In het Maria-Assumptalyceum in Laken veranderde de leerlingenpopulatie de afgelopen tien jaar heel sterk. De talige diversiteit nam toe en tegelijk verminderde de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen. 

De school riep een werkgroep meertaligheid in het leven om een gedragen taalbeleid uit te werken. De werkgroep zoekt naar een werkbare en effectieve aanpak om met de talige diversiteit om te gaan. 

Een leerkracht Nederlands werkte bovendien een lessenreeks uit rond meertaligheid voor de laatste graad. Luister naar hoe deze lessen een interessante schakel vormen in het talenbeleid. 

Meer weten? Luister naar de podcast van dit praktijkvoorbeeld.

Talenbeleid zichtbaar maken (Parkschool)

Om de verbondenheid tussen de school en de omgeving te vergroten, werkte de school een nieuw talenbeleid uit waarin de meertaligheid een volwaardige plaats kreeg. De leerkrachten van de Parkschool in Vorst gaven de pijlers uit de nieuwe visie vorm in stop-motionfilmpjes en op affiches. De affiches hingen ze op in de school. De filmpjes zetten ze op de schoolwebsite.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

 

Een talenbeleid opstellen (GBS Van Asbroeck)

Een aantal jaar geleden was het onduidelijk voor de kinderen of ze andere talen dan het Nederlands mochten spreken op school. De meeste leerkrachten verboden het spreken van andere talen. Andere leerkrachten lieten wel verschillende talen toe in de klas. Zowel leerkrachten als leerlingen vroegen om een duidelijke visie en afspraken over het gebruik van talen in de school.

Er werd een traject opgestart met als doel een duidelijk talenbeleid op te stellen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld. 

Terug naar boven

Talenbeleid zichtbaar maken (Sint-Jozefschool)

Net zoals de Parkschool in Vorst  werkte de Sint-Jozefsschool in Ukkel een nieuw talenbeleid uit, met een volwaardige plaats voor de meertaligheid van de leerlingen. De uiteindelijke uitwerking is echter verschillend, zodat beide voorbeelden inspiratie bieden.

Om de nieuwe visie concreet te maken met de leerkrachten, werden de pijlers en taalafspraken visueel gemaakt in een stop-motionfilmpje. De vragen die daarbij bovendreven waren:

  • Hoe kunnen we de visietekst levend houden bij het team?
  • Hoe kunnen de leerkrachten zich de nieuwe visie eigen maken op een werkbare manier?
  • Hoe kunnen we de pijlers uit de visie uitstralen naar de buitenwereld?
  • Hoe kunnen we de taalafspraken duidelijk visualiseren?

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Bezorgdheden meertalenbeleid bespreekbaar maken (GO! Basisschool Mozaïek)

Hoe ga je om met bezorgdheden van leerkrachten over het meertalenbeleid op school? Hoe breng je ze in kaart? En welke kaders bieden houvast? In dit praktijkvoorbeeld lees je hoe GO! Basisschool Mozaïek in Schaarbeek hiermee aan de slag gaat. 

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.